ქოფირაითინგი – გიორგი რუხაძე

ინფორმაცია კურსის შესახებ: სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებმა შეძლონ საკომუნიკაციო იდეების გენერირება და მათი ტექსტუალურად გამართვა. კურსის გავლის შედეგად სტუდენტები შეძლებენ იდეების დაგენერირებას და მათ სარეკლამო კამპანიად ქცევას. სცენარის, სლოგანის, და